ΚΕΔΑΣΥ: Διευκρινίσεις για τη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, με σκοπό την αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο.

Μετά την έκδοση του Ν. 4823/3-8-2021 (ΦΕΚ 136 τΑ) τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν την αποκλειστική  αρμοδιότητα της αντικατάστασης των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές (αρ. 11, παρ.αθ). Με τον ίδιο Νόμο καθορίζεται ότι «..Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους…» (αρ. 53, παρ. 3).

Οι γνωματεύσεις, που έχουν εκδοθεί από άλλους φορείς πριν την έκδοση του παραπάνω Νόμου και έχουν μόνιμη ισχύ εξακολουθούν να ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι κατά την αλλαγή  βαθμίδας (από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο) έχει γίνει  επαναξιολόγηση του/της μαθητή/τριας. Ειδικότερα:

  1.  για τις γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από ΙΠΔ Κέντρα πριν από 3/8/2021 και οι μαθητές φοιτούσαν στο Δημοτικό χρειάζεται επαναξιολόγηση εκτός εάν στη γνωμάτευση αναφέρεται ρητώς ότι η γνωμάτευση αφορά και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  2.  Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΔΑΣΥ  πριν από 3/8/2021 που οι μαθητές φοιτούσαν στο Δημοτικό χρειάζεται επαναξιολόγηση εκτός εάν στη γνωμάτευση αναφέρεται ρητώς ότι η γνωμάτευση αφορά και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  3.  Στις γνωματεύσεις που η πρόταση της προφορικής εξέτασης  αφορά μόνο το Γ/σιο χωρίς να αναφέρει στο τέλος ότι ισχύει για όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επίσης χρειάζεται επαναξιολόγηση, ανεξάρτητα εάν ο μαθητής φοιτούσε σε Δημοτικό ή Γυμνάσιο.

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μαθητές/τριες της Γ΄τάξης Λυκείου να προσκομίζουν γνωματεύσεις για προφορική εξέταση οι οποίες δεν είναι έγκυρες, παρακαλούμε να ελέγχονται όλες οι γνωματεύσεις που κατατίθενται στη σχολική μονάδα από την Α΄ τάξη, κυρίως του Γυμνασίου, ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο επαναξιολόγησης του μαθητή/τριας, καθώς όπως προαναφέρθηκε μετά την Α΄τάξη του Λυκείου δεν μπορούν να αξιολογηθούν από το ΚΕΔΑΣΥ.

Οι γνωματεύσεις συνοδεύονται απαραιτήτως από σχετική αίτηση του κηδεμόνα που κατατίθεται στο σχολείο, κατά προτίμηση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν όλα τα παραπάνω, προκειμένου να μην υπάρχει δυσκολία στον τρόπο εξέτασης των μαθητών/τριων της Γ΄τάξης Λυκείου που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (προφορική εξέταση ή παράταση χρόνου).

Μπορείτε να δείτε τον αναφερόμενο Νόμο παραπάνω, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΝΟΜΟΣ 4823

Αφήστε σχόλιο