Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024).
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου.

Παρουσιάζονται κάποιες καλές πρακτικές και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν στους συνδέσμους που ακολουθούν :

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2023-2024 φαίνεται αναλυτικά στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2024