ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Ο «Σχολικός Κανονισμός» είναι ένα σύνολο όρων και κανόνων που είναι προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Ο κανονισμός αποβλέπει στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας και τον αμοιβαίο σεβασμό. Σ? αυτό λοιπόν το πλαίσιο :

1. Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο πέντε (5) λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων και παρατάσσονται αμέσως με το χτύπημα του κουδουνιού στον ορισμένο χώρο, για προσευχή.

2. Η φοίτηση των μαθητών και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι συνεχής και όχι επιλεκτική. Απουσία μαθητή πρώτες και τελευταίες ώρες μπορεί να υπάρχει μόνο για σοβαρούς λόγους και ύστερα από ενημέρωση του Γραφείου. Απουσία σε ενδιάμεση ώρα αποκλείεται. Μαθητής που απουσιάσει την 1η ώρα οφείλει να παρουσιαστεί στον Διευθυντή και να λάβει άδεια για να γίνει δεκτός τη 2η ώρα.

3. Ο μαθητής προσέρχεται στο μάθημα αμέσως και πάντα πριν από τον καθηγητή. Το μάθημα δεν διακόπτεται λόγω καθυστέρησης μαθητών.

4. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να βγαίνουν από το χώρο του σχολείου. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε εξωσχολικά άτομα στο χώρο. Ευθύνη σ? αυτό έχουν και οι μαθητές.

5. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση των απουσιών των απόντων μαθητών για κάθε διδακτική ώρα.

6. Όλοι οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων του σχολείου, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής.

7. Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους απαγορεύεται για όλους.

8. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου. Αν αυτό συμβεί, την πρώτη φορά,  το τηλέφωνο θα κρατείται στο Γραφείο έως το τέλος της ίδιας ημέρας. Τη δεύτερη φορά θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.

9. Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου παρελαύνει όλη η Β΄ Τάξη και της 25ης Μαρτίου όλη η Α΄ Τάξη. Όσοι μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης επιθυμούν να παρελάσουν μπορούν να συμμετάσχουν σε όποια από τις δύο επιθυμούν. Στολή ορίζεται για αγόρια και κορίτσια μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μαύρα παπούτσια και  μαύρη γραβάτα.

10. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό παιδαγωγικό και μαθησιακό αποτέλεσμα.

11. Σύμφωνα με τα σχετικά Π.Δ. ?περί χαρακτηρισμού φοίτησης των μαθητών? η φοίτηση των μαθητών είναι απαράβατο καθήκον τους αλλά και ευθύνη αποκλειστική των κηδεμόνων τους.

Γι? αυτό σας παραθέτουμε τις βασικές διατάξεις που ισχύουν :

Α) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση και, επομένως, ο μαθητής παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου στις εξής περιπτώσεις:

1) Όταν το σύνολο των ωριαίων απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

2) Όταν το σύνολο των ωριαίων απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα είναι δικαιολογημένες.

Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή, που σημείωσε εκατόν δεκαπέντε έως εκατόν εξηντατέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή είναι κοσμιότατη και ο μέσος όρος των τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15 πλήρες.

Β) Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) αδικαιολόγητες απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Γ) Πώς ενημερώνεται ο κηδεμόνας.

1) Ο κηδεμόνας ευθύνεται για την τακτική φοίτηση του μαθητή και πρέπει να προσέρχεται στο σχολείο για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτησή του.

2) Το σχολείο αποστέλλει επιστολές προς τον κηδεμόνα, όπου αναφέρεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή, όταν αυτός έχει ξεπεράσει τις εικοσιτέσσερις (24) απουσίες.

Δ) Για απουσίες  μέχρι  δύο  (2) ημερών  αρκεί   δικαιολογητικό του κηδεμόνα. Έτσι μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες μέχρι δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

Για απουσίες άνω των δύο  (2) ημερών πρέπει εκτός από το δικαιολογητικό του κηδεμόνα να υπάρχει και πιστοποιητικό γιατρού.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται απ? τον ίδιο τον κηδεμόνα του μαθητή/-τριας, εφόσον είναι ανήλικος, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά την επιστροφήτου/της στο σχολείο. Σε περίπτωση ανυπέρβλητης δυσκολίας παρακαλούνται οι κηδεμόνες να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του σχολείου στο τηλέφωνο 2105624446. 

Από το Σχολείο

 

Δεν υπάρχουν άλλα νέα


       
1ο ΓΕΛ Αγ. Βαρβάρας

Διεύθυνση:    Ελ. Βενιζέλου & Δ.Κομνηνού
       12351, Αγία Βαρβάρα

  http://blogs.sch.gr/1lykagva/           

Τηλέφωνο:    210-5624446, 210-5699794  

Fax:    210-5617099

E-mail:   mail@1lyk-ag-varvar.att.sch.gr